STOWARZYSZENIE EDUKACYJNE PSZCZÓŁKA

Przejdź do treści
Statut STOWARZYSZENIA EDUKACYJNEGO "PSZCZÓŁKA"
Rozdział I
Postanowienia ogólne
§1
 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: STOWARZYSZENIE EDUKACYJNE „PSZCZÓŁKA" i w dalszych postanowieniach Statutu zwane jest Stowarzyszeniem.
 2. Stowarzyszenie jest zrzeszeniem osób fizycznych, zawiązanym z popieraniem wszechstronnego rozwoju społeczeństwa polskiego.
§2
 1. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Gdańsk.
 2. Terenem działania Stowarzyszenia jest Rzeczpospolita Polska.
 3. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może działać na terenie innych państw z poszanowaniem tamtejszego prawa.
§3
 1. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony.
 2. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.
 3. Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 07 kwietnia 1989 roku (Dz. U. 1989 Nr 20 poz. 104 z późn. zm.) Prawo o stowarzyszeniach oraz niniejszego statutu.
§4
 1. Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach.
 2. O przystąpieniu do organizacji, o których mowa w ust. 1, bądź wystąpieniu z nich, decyduje Walne Zgromadzenie Członków zwykłą większością głosów.
§5
 1. Stowarzyszenie może ustalić własny znak graficzny wskazujący m.in. cele jego działalności.
 2. Stowarzyszenie posługuje się pieczęcią podłużną o treści ustalonej przez Zarząd.
 3. Stowarzyszenie może posiadać odznakę, godło, logo, flagę oraz może wydawać legitymacje.
 4. Stowarzyszenie może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla działalności Stowarzyszenia.
§6
 1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej ogółu członków.
 2. Bez uszczerbku dla postanowienia ust. 1, dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.
 3. Pracownikiem Stowarzyszenia może być także członek Stowarzyszenia oraz osoby nienależące do Stowarzyszenia.
Rozdział II
Cele i środki działania Stowarzyszenia
§7
Celem Stowarzyszenia jest popieranie wszechstronnego rozwoju społeczeństwa polskiego, a zwłaszcza działalności społecznej, kulturalnej, naukowej, oświatowej i informacyjnej.
§8
Swoje cele Stowarzyszenie realizuje poprzez:
 1. upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży wiedzy o bezpieczeństwie oraz kształtowanie właściwych postaw wobec zagrożeń i sytuacji nadzwyczajnych;
 2. propagowanie i organizowanie różnych form aktywności rekreacyjnej;
 3. realizowanie programów pozalekcyjnych zajęć, w tym zajęć dydaktycznych, sportowo-rekreacyjnych;
 4. wspieranie i popularyzację pszczelarstwa oraz wiedzy z nim związanej;
 5. ochronę środowiska i ekologii oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
 6. wspieranie zdrowego stylu życia, promocji i ochrony zdrowia, w szczególności wśród dzieci, młodzieży i studentów;
 7. promocję i organizację wolontariatu;
 8. krzewienie wiedzy i budowania świadomości w zakresie roli ubezpieczeń w życiu społecznym i gospodarczym;
 9. promowanie i organizowanie dla swoich członków ochrony ubezpieczeniowej w zakresie nie stanowiącym czynności ubezpieczeniowych ani czynności pośrednictwa ubezpieczeniowego;
 10. informowanie swoich członków o przysługujących im prawach i obowiązkach, które wynikają z zawartych lub z zawieranych umów ubezpieczenia;
 11. wspomaganie inicjatyw dotyczących kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji;
 12. prowadzenie i wspieranie działalności artystycznej, kulturalnej, projektowej, organizacyjnej, informacyjnej, edukacyjnej, badawczej w zakresie określonym w celach działalności;
 13. tworzenie, prowadzenie, wydawanie, dystrybuowanie, wspieranie i finansowanie informatorów, czasopism, książek, filmów i innych publikacji multimedialnych;
 14. tworzenie, opracowywanie i wspieranie programów edukacyjnych;
 15. współpracę z władzami samorządowymi, państwowymi, sektorem gospodarczym, środkami masowego przekazu, uczelniami, oraz innymi krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami i instytucjami kulturalnymi, oświatowymi, rządowymi, samorządowymi i pozarządowymi. w zakresie realizacji celów statutowych;
 16. wspieranie inicjatyw mających na celu propagowanie idei Stowarzyszenia;
 17. wspieranie aktywności zawodowej oraz promocję kształcenia ustawicznego;
 18. zwiększenie wykorzystania technologii informacyjnych w procesie kształcenia – rozwój kształcenia na odległość;
 19. rozwijanie u młodzieży zdolności do przyszłego zatrudnienia – promocja przedsiębiorczości i różnych form kształcenia młodzieży;
 20. finansowanie zakupów materiałów edukacyjnych i popularnonaukowych;
 21. podejmowanie wspólnych inicjatyw na rzecz placówek oświatowych.
 22. organizowanie spotkań, imprez kulturalnych, oświatowych, sportowych i zdrowotnych oraz szkoleń specjalistycznych;3
 23. zawieranie porozumień o wzajemnej promocji i współpracy;
 24. prowadzenie strony internetowej;
 25. udział Stowarzyszenia w krajowych i zagranicznych imprezach promocyjnych;
 26. wspieranie inicjatyw edukacyjnych i kulturalnych;
 27. działalność wydawniczą, związana z realizacją działań społecznie użytecznych w zakresie zadań publicznych realizowanych przez Stowarzyszenie;
 28. działalność charytatywną.

Stowarzyszenie realizuje cele określone w §8 w szczególności przez:
 1. Organizowanie i finansowanie:
  1. konferencji, seminariów, szkoleń, zajęć, zawodów i konkursów,
  2. działalności popularyzatorskiej,
  3. stypendiów i nagród dla osób realizujących lub predestynowanych do realizacji celów Stowarzyszenia.
 2. Prowadzenie niepublicznych przedszkoli, szkół podstawowych, ponadpodstawowych.
 3. Współpracę z innymi fundacjami, stowarzyszeniami, które zajmują się problematyką oświaty, wychowania i sportu.
 4. Żadne przejawy działalności Stowarzyszenia nie powinny być interpretowane jako zastępowanie instytucji państwowych w spełnianiu ich statutowych obowiązków.

Zmierzając do realizacji celów, określonych w §7, Stowarzyszenie prowadzi:
 1. nieodpłatną działalność pożytku publicznego,
 2. odpłatną działalność pożytku publicznego.
§9
 1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
 2. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia jest przeznaczony wyłącznie do realizacji celów Stowarzyszenia tj. na realizację celów pożytku publicznego.
 3. Działalność gospodarcza stanowi działalność dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego wynikającej ze Statutu.
 4. Stowarzyszenie może również prowadzić odpłatną działalność pożytku publicznego na zasadach określonych w obowiązujących przepisach. Dochód z tej działalności przeznaczony jest wyłącznie do realizacji celów statutowych, a więc celów pożytku publicznego.
 5. Decyzję o podjęciu działalności gospodarczej podejmuje Walne Zgromadzenie Członków zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Stowarzyszenia uprawnionych do głosowania.
 6. Stowarzyszenie może podejmować współpracę z podmiotami, w których uczestniczą członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich na zasadach stosowanych w odniesieniu do innych podmiotów.
 7. Stowarzyszenie nie ma prawa do zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą fundatorzy, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.
 8. Środki na realizację celów Stowarzyszenia i pokrycie kosztów jej działalności pochodzą z:
  1. darowizn, spadków krajowych i zagranicznych,
  2. dochodów z aktywów, nieruchomości oraz praw majątkowych, w szczególności papierów wartościowych i innych instrumentów finansowych dostępnych na rynku kapitałowym,
  3. dochodów z darów, zbiórek i imprez publicznych,
  4. odsetek i depozytów bankowych, w tym także odsetek określonych w ust.2,
  5. dochodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych.
 9. Darczyńca, przekazując Stowarzyszeniu środki majątkowe, może zastrzec, że środki te mają być przeznaczone na określony rodzaj działalności Stowarzyszeniu. Zarząd Stowarzyszenia może nie przyjąć tego warunku. W takim wypadku Stowarzyszenie zwraca darczyńcy przekazane przez niego środki. Jeżeli przekazaniu środków nie towarzyszy określenie celu ich wykorzystania, Stowarzyszenie może przeznaczyć je na dowolny cel statutowy.
 10. Stowarzyszenie nie ma prawa podejmowania działań polegających na:
  1. udzielaniu pożyczek lub zabezpieczaniu zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do członków Zarządu Stowarzyszenia lub pracowników Stowarzyszenia oraz osób, z którymi członkowie Stowarzyszenia, Zarządu Stowarzyszenia lub pracownicy Stowarzyszenia pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli zwane dalej „osobami bliskimi”,
  2. udzielaniu pożyczek osobom spoza Stowarzyszenia,
  3. przekazywaniu majątku Stowarzyszenia na rzecz członków Zarządu Stowarzyszenia lub pracowników Stowarzyszenia oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
  4. wykorzystywaniu majątku na rzecz członków Stowarzyszenia, członków Zarządu Stowarzyszenia lub pracowników Stowarzyszenia oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego Stowarzyszenia Edukacyjnego „Pszczółka”,
  5. zakupie towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie Zarządu Stowarzyszenia lub pracownicy Stowarzyszenia oraz ich osoby bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.
 11. Stowarzyszenie przeznacza nadwyżkę przychodów nad kosztami na działalność statutową opisaną w § 8 i § 9.
 12. Dochody pochodzące z darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich celów Stowarzyszenia, o ile darczyńcy nie postanowili inaczej. W celu realizacji woli darczyńców mogą być tworzone w majątku Stowarzyszenia odrębne fundusze.
 13. Dochody ze zbiórek i akcji społecznych mogą być wykorzystywane wyłącznie na finansowanie działań, dla których je podjęto.
 14. Dochody Stowarzyszenia służą realizacji celów Stowarzyszenia i pokryciu kosztów jej działalności.
§ 10
Stowarzyszenie może gromadzić swoje fundusze w walucie polskiej oraz w walutach obcych we właściwych bankach zgodnie z przepisami polskiego prawa dewizowego.
Rozdział III
Członkowie Stowarzyszenia
§11
 1. Członkami stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.
 2. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenie.
 3. Dopuszcza się, aby członkami stowarzyszenia byli cudzoziemcy, w tym nie posiadający miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
§12
 1. Stowarzyszenie tworzą członkowie zwyczajni.
 2. Obok członków zwyczajnych w skład Stowarzyszenia mogą wchodzić także członkowie wspierający i honorowi.
§13
 1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna, która:
  1. jest pełnoletnia,
  2. posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
  3. nie została prawomocnie skazana za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia prywatnego lub za przestępstwo skarbowe,
  4. posiada w swoim środowisku nieposzlakowaną opinię,
  5. złożyła deklarację członkowską na wzorze przedstawionym przez Stowarzyszenie.
 2. Zarząd może podjąć decyzję o przyjęciu do Stowarzyszenia po stwierdzeniu spełnienia wszystkich przesłanek, o których mowa w ust. 1.
§14
 1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna lub osoba prawna, która:
  1. wspiera działalność Stowarzyszenia w zadeklarowanej przez siebie w formie,
  2. udziela pomocy finansowej, rzeczowej lub merytorycznej w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia,
  3. złożyła deklarację członkowską w formie i według wzoru przedstawionego przez Stowarzyszenie.
 2. Zarząd może podjąć decyzję o przyjęciu do Stowarzyszenia po stwierdzeniu spełnienia przesłanek, o których mowa w ust. 1 oraz po uzgodnieniu z kandydatem dalszego rodzaju i formy wspierania Stowarzyszenia.
§15
 1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna, która cieszy się nieposzlakowaną opinią i wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.
 2. Członkowie honorowi są ustanawiani przez Zarząd za porozumieniem z kandydatem na wniosek połowy członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
§16
 1. Członkowie zwyczajni mają prawo:
  1. udziału w obradach Walnego Zgromadzenia Członków z głosem stanowiącym,
  2. biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do organów Stowarzyszenia,
  3. korzystania z majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
  4. udziału w zebraniach, wykładach i imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,
  5. zgłaszania zapytań, wniosków i postulatów, co do działalności Stowarzyszenia.
§17
 1. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
  1. udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,
  2. podejmowania decyzji w sprawach Stowarzyszenia zastrzeżonych do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków,
  3. przestrzegania powszechnie obowiązujących przepisów prawa związanych z działalnością Stowarzyszenia oraz przestrzegania Statutu i uchwał organów Stowarzyszenia,
  4. regularnego płacenia składek członkowskich,
  5. uczestnictwa w każdym Walnym Zgromadzeniu Członków.
§18
Członkowie wspierający i honorowi mogą brać udział w Walnym Zgromadzeniu Członków z głosem doradczym.
§19
 1. Członek wspierający ma obowiązek wspierania Stowarzyszenia w zadeklarowanej przez siebie i uzgodnionej z Zarządem Stowarzyszenia formie, przestrzegania obowiązujących przepisów prawa związanych z działalnością Stowarzyszenia oraz przestrzegania statutu i uchwał organów Stowarzyszenia.
 2. Członek honorowy ma obowiązek godnie reprezentować Stowarzyszenie i przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z działalnością Stowarzyszenia oraz przestrzegania Statutu i uchwał organów Stowarzyszenia.
§20
 1. Nowo przyjęci członkowie zwyczajni wpłacają składki członkowskie w ciągu czternastu dni od daty otrzymania zawiadomienia o przyjęciu na członka Stowarzyszenia.
 2. Kolejne składki członkowskie powinny być wpłacane do końca pierwszego kwartału każdego roku kalendarzowego działalności Stowarzyszenia.
 3. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.
§ 21
 1. Utrata członkostwa w Stowarzyszeniu następuje na skutek:
  1. pisemnej rezygnacji członka Stowarzyszenia złożonej Zarządowi Stowarzyszenia,
  2. śmierci członka Stowarzyszenia,
  3. utraty osobowości prawnej przez osoby prawne,
  4. utraty pełnej zdolności do czynności prawnych,
  5. prawomocnego skazania za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia prywatnego lub za przestępstwo skarbowe,
  6. utraty nieposzlakowanej opinii w swoim środowisku,
  7. naruszenia przepisów powszechnie obowiązującego prawa, postanowień Statutu lub uchwał organów Stowarzyszenia,
  8. uporczywego lub powtarzającego się unikania udziału w pracach Stowarzyszenia,
  9. braku zapłaty jakichkolwiek trzech składek członkowskich,
  10. nieuzasadnionej nieobecności na Walnym Zgromadzeniu Członków,
  11. naruszenia dobrego imienia lub renomy Stowarzyszenia,
  12. niewywiązania się z innych zobowiązań członka wobec Stowarzyszenia.
 2. Utratę członkostwa w Stowarzyszeniu Zarząd stwierdza w uchwale.
§22
 1. Od uchwały Zarządu Stowarzyszenia stwierdzającej utratę członkostwa w Stowarzyszeniu członkowi, którego uchwała dotyczy przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków.
 2. Odwołanie, o który mowa w ust. 1 składa się pisemnie przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej w terminie 30 dni od daty doręczenia za pośrednictwem Zarządu Stowarzyszenia uchwały o pozbawieniu członkostwa.
 3. Po otrzymaniu odwołania, o którym mowa w ust. 2, nie później niż w terminie dwóch miesięcy przewodniczący Komisji Rewizyjnej zwołuje nadzwyczajne Walne Zebranie Członków w przedmiocie odwołania, chyba, że w tym czasie miałoby się odbyć zwyczajne Walne Zebranie Członków; w takim wypadku odwołanie staje się punktem obrad tego zebrania.
 4. Uchwała Walnego Zgromadzenia Członków w przedmiocie stwierdzenia utraty członkostwa w Stowarzyszeniu jest ostateczna.
Rozdział IV
Organy Stowarzyszenia
§23
Organami Stowarzyszenia są:
 1. Walne Zgromadzenie Członków,
 2. Zarząd,
 3. Komisja Rewizyjna.
§24
 1. Członkowie organów Stowarzyszenia pełnią swoje funkcje nieodpłatnie.
 2. Kadencja wszystkich organów wybieralnych Stowarzyszenia trwa cztery lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej połowy liczby członków uprawnionych do głosowania.
§25
 1. Uchwały wszystkich organów Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania i odbywają się w głosowaniu jawnym, chyba że Statut stanowi inaczej.
§ 26
 1. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższym organem Stowarzyszenia.
 2. Obradami Walnego Zgromadzenia Członków kieruje Prezes Zarządu lub wskazana przez niego osoba będąca członkiem Zarządu.
 3. W Walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział członkowie zwyczajni z głosem stanowiącym, członkowie wspierający oraz członkowie honorowi z głosem doradczym.
 4. Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.
§27
 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków jest zwoływane raz w roku kalendarzowym.
 2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków zwołuje Zarząd.
 3. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków Stowarzyszenia co najmniej na trzydzieści dni przed planowanym terminem zebrania.
 4. Zawiadomienie odbywa się drogą elektroniczną na adresy poczty elektronicznej członków Stowarzyszenia.
§28
 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków może się odbyć w każdym czasie.
 2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków jest zwoływane przez Zarząd:
  1. z własnej inicjatywy,
  2. na wniosek Komisji Rewizyjnej,
  3. na wniosek Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej,
  4. na wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
 3. Wnioski o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków składane są Prezesowi Zarządu pisemnie.
§29
 1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należy:
  1. uchwalanie kierunków rozwoju oraz programu działalności Stowarzyszenia na okres kadencji,
  2. uchwalenie Statutu i jego zmian,
  3. wybór i odwołanie Prezesa Zarządu, Zarządu, Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, Komisji Rewizyjnej,
  4. udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
  5. zatwierdzanie sprawozdań merytorycznych Zarządu z działalności Stowarzyszenia oraz sprawozdań Komisji Rewizyjnej,
  6. uchwalanie Regulaminu Zarządu lub Komisji Rewizyjnej, jeżeli Walne Zgromadzenie Członków uzna to za stosowne,
  7. uchwalanie budżetu Stowarzyszenia,
  8. uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia,
  9. rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego organy,
  10. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
  11. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu i likwidacji Stowarzyszenia, powołaniu likwidatorów Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
  12. podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady przez Zarząd, Komisję Rewizyjną lub członków Stowarzyszenia, o ile nie są zastrzeżone do kompetencji innych organów Stowarzyszenia.
§30
 1. Zarząd kieruje całą działalnością Stowarzyszenia i reprezentuje je na zewnątrz.
 2. Zarząd składa się z co najmniej dwóch osób. W skład zarządu obligatoryjnie wchodzi Prezes Zarządu, a także Wiceprezes lub Członek Zarządu.
§31
 1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na trzy miesiące.
 2. Pracami Zarządu kieruje Prezes lub wskazana przez niego osoba będąca Członkiem Zarządu.
§32
Do kompetencji Zarządu należy:
 1. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
 2. realizacja celów Stowarzyszenia,
 3. wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków,
 4. sporządzanie sprawozdań z działalności Stowarzyszenia oraz z wykonania budżetu Stowarzyszenia do przedłożenia Walnemu Zgromadzeniu Członków,
 5. sporządzanie planów pracy i projektów budżetu Stowarzyszenia,
 6. sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
 7. podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia,
 8. zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków,
 9. organizacja i prowadzenie działalności gospodarczej,
 10. przyjmowanie i wykluczanie członków,
 11. ustalenie wzorów pieczęci, godła, flagi, etc.
 12. uchwalanie regulaminów wewnętrznych.
§33
Zarząd może powoływać pełnomocników do określonych zadań.
§34
Zarząd do prowadzenia spraw Stowarzyszenia może:
 1. tworzyć biura,
 2. zatrudniać pracowników,
 3. angażować osoby na podstawie umów cywilnoprawnych, stosownie do charakteru zawieranej umowy.
§35
 1. Uprawnionym do reprezentowania Stowarzyszenia jest każdy członek Zarządu, z zastrzeżeniem ust.2.
 2. Przy zaciąganiu zobowiązań majątkowych, których wartość przekracza 50.000,00 (pięćdziesiąt tysięcy) złotych do składania oświadczeń woli wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu.
 3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się do udzielania pełnomocnictw przez Stowarzyszenie.
§36
 1. Utrata mandatu członka Zarządu następuje na skutek upływu kadencji, rezygnacji lub odwołania.
 2. Rezygnację członek Zarządu składa pisemnie Prezesowi Zarządu.
 3. Utratę mandatu członka Zarządu stwierdza Walne Zgromadzenie Członków.
§37
 1. Komisja Rewizyjna sprawuje kontrolę nad działalnością Stowarzyszenia.
 2. Komisja Rewizyjna przeprowadza kontrolę działalności Stowarzyszenia nie rzadziej niż raz w roku.
 3. Kontrola, o której mowa w ust. 2 może być przeprowadzana przy pomocy osób trzecich, którym Komisja Rewizyjna powierzyła te działania, którymi bezpośrednio kieruje i za które w pełni odpowiada.
 4. Komisja Rewizyjna składa się z Przewodniczącego oraz dwóch członków.
 5. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami Zarządu.
§38
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
 1. kontrola działalności Stowarzyszenia ze szczególnym uwzględnieniem działalności gospodarczo-finansowej pod względem celowości, rzetelności i gospodarności oraz zgodności z uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków,
 2. składanie wniosków z kontroli na Walnym Zgromadzeniu Członków,
 3. prawo żądania zwołania Walnego Zgromadzenia Członków oraz zebrania Zarządu,
 4. składanie wniosków o udzielenie Zarządowi absolutorium,
 5. składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków.
§39
1. W razie, gdy skład organów Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania ich kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonuje Zarząd. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu każdego organu w każdej kadencji.
Rozdział V
Majątek i fundusze
§40
Majątek Stowarzyszenia powstaje z:
 1. składek członkowskich,
 2. darowizn, spadków, zapisów, dochodów z własnej działalności statutowej,
 3. dochodów z nieruchomości i ruchomości będących własnością lub użytkowaniem,
 4. dotacji, środków publicznych, grantów,
 5. ofiarności publicznej, w tym zbiórek publicznych,
 6. dochodów z imprez, konkursów, licytacji, przetargów,
 7. nawiązek przyznawanych przez właściwy organ,
 8. dochodów z kapitału,
 9. dochodów z działalności gospodarczej,
 10. środków przekazanych z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych.
§41
 1. Środki pieniężne mogą być przechowywane:
  1. na rachunkach bankowych Stowarzyszenia,
  2. na rachunkach inwestycyjnych i w formie innych instrumentów finansowych,
  3. w gotówce w kasie Stowarzyszenia.
 2. Dochody pochodzące z darowizn, spadków, zapisów mogą być użyte do realizacji celów Stowarzyszenia według swobodnego uznania, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.
 3. Cały osiągnięty przez Stowarzyszenie dochód będzie przeznaczany na jego cele statutowe, tj. na cele działalności pożytku publicznego.
§42
 1. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami o rachunkowości oraz o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w sposób umożliwiający rachunkowe wyodrębnienie przychodów, kosztów i wyników każdej z form działalności: odpłatnej i nieodpłatnej działalności pożytku publicznego oraz działalności gospodarczej.
 2. Stowarzyszenie może prowadzić w kraju i za granicą, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, działalność gospodarczą w przedmiocie:
 • 58.11.Z - wydawanie książek.
 • 58.14.Z - wydawanie czasopism i pozostałych periodyków
 • 59.11.Z - działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
 • 63.12.Z - działalność portali internetowych
 • 66.29.Z - pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne
 • 68.20.Z - wynajem nieruchomości na własny rachunek
 • 72.20.Z - badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych
 • 72.19.Z - badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych
 • 74.40.Z - reklama.
 • 74.84.Z - działalność związana z organizacją targów i wystaw.
 • 80.42.Z - pozaszkolne formy kształcenia, gdzie indziej nie sklasyfikowane
 • 85.32.Z - pozostała opieka wychowawcza i społeczna bez zakwaterowania
 • 85.51.Z - pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych
 • 85.59.Z - pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
 • 85.60.Z - działalność wspomagająca edukację
 • 90.02.Z - działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych
 • 93.19.Z - pozostała działalność związana ze sportem
 • 93.29.Z - pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna
 • 94.99.Z - działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana
Rozdział VI
Zmiany Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia
§43
Uchwałę w sprawie zmiany Statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie Członków większością dwóch trzecich głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
Rozdział VII
Postanowienia końcowe
 1. Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie Członków kwalifikowaną większością głosów (2/3), przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
 2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.
 3. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo o stowarzyszeniach z dnia 7 kwietnia 1989 r. (Dz. U. 1989 Nr 20 poz. 104 z późn. zm.)


można też Statut Stowarzyszenia pobrać tutaj.
Wesprzyj Stowarzyszenie – wpłać dowolną kwotę
Nr konta w SANTANDER BANK Polska S.A.
53 1090 1098 0000 0001 4501 8083
Wróć do spisu treści